Ökad digitaliseringsgrad i västsvensk industri

Digiresan 2.0 har lyft den digitala mognaden och tillämpningen av digitalisering i små och medelstora tillverkningsföretag i hela Västsverige.

Digiresan 2.0

Digitalisering en naturlig del

Digiresan 2.0 är projektet som har lyft den digitala mognaden och tillämpningen av digitalisering i små och medelstora tillverkningsföretag i hela Västsverige. Genom Digiresan 2.0 har vi guidat tillverkningsföretag att omfamna digitalisering som en naturlig och vital del av sin affärsutveckling och cirkulära processer.

Projektet har utgått från företagens nuvarande ståndpunkt och format utvecklingsvägar baserat på deras behov. Genom noggranna analyser, målinriktad handledning och expertråd har företagens digitala kompetens och gröna omställning förstärkts. I oktober 2023 avslutar vi detta spännande projekt, och i denna nyhetsrapport sammanfattar vi dess insatser, resultat och inverkan.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

– Digitalisering är så mycket större än att bara handla om olika verktyg, det handlar även om att hänga med, för allting går så fort nu. Många gånger betraktas digitalisering som ett verktyg för att tex nå ökad effektivitet och det är helt rätt. Men man behöver även tänka digitalisering som en strategi, så mycket teknik utvecklas i en rasande takt just nu! Titta på generativ AI som exempel. De flesta har antagligen hört om ChatGPT. Potentialen i den här tekniken är enorm, berättar Olle Söderqvist, projektledare Digiresan och industriutvecklare IUC Väst.

Olle Söderqvist, projektledare Digiresan och industriutvecklare IUC Väst
Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden. Projektet stöttade små och medelstora företag inom industrin i Västra Götalandsregionen och Halland och pågick fram till oktober 2023.

- Olle Söderqvist, projektledare Digiresan och industriutvecklare IUC Väst

Målsättning att tillämpa digitalisering för ökade cirkulära flöden

Syftet med Digiresan 2.0 har varit att företag ska tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Utgångspunkten är att innovationsförmågan och förmågan att erbjuda tjänster kopplat till produkter ökar genom digitalisering vilket leder till långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft med hållbara råvaror och cirkulära modeller.

Digiresan 2.0 . process

Femtio företag har gjort en ”Digiresa”

Målet för projektet var att genomföra en så kallad Digiresa med 50 företag i Västsverige, och totalt har just 50 företag tillsammans med 15 samverkansaktörer utvecklats inom digitalisering under projektets gång.

Digiresan har präglats av samverkan och utöver projektparterna har även en rad andra samverkanspartners spelat stor roll: Högskolan VästHögskolan i SkövdeASSAR Industrial Innovation ArenaInnovatum Science ParkAI SwedenVästsvenska handelskammarenHögskolan i BoråsChalmersHögskolan i Halmstad och RISE för att nämna några. Dessa partners även bidragit i nätverkssammanhang och vid studiebesök.

Digiresan 2.0 - projektdeltagare
Digiresan 2.0 - citat

Nulägesanalys inom digitalisering

Det allra första steget för de företag som gick in projektet var att göra en nulägesanalys med fokus på digitalisering. Genom ett coachande förhållningssätt så ringades behovet in och många gånger fanns en klar behovsbild från start. Ibland hände det att företag som till en början var helt säkra på sin sak istället fick ändra riktning. Oavsett bidrog analysen till samsyn och konkreta exempel på ett nästa steg och gav ett stort mått av individuell anpassning.

Avgränsning av case och goda exempel

I nästa steg avgränsas behovsbilden till att innehålla mer konkret vad företaget vill åstadkomma genom sin medverkan i Digiresan. Projektmedarbetarna har varit det perfekta bollplanket för företagen genom att vara spjutspetsgeneralister som leder dem i rätt riktning. Genom sitt breda kontaktnät har de också kunnat koppla ihop dem med samverkansaktörer och rätt kompetens. Denna process leder till att företagen får en förbättrad beställarkompetens när de väl startar dialog med extern kompetens genom att avgränsningen är klar och nuläget är tydligt.

– Vår process leder till att digitaliseringen blir både lärorik och kostnadseffektiv för företagen. När vi väl kopplat på våra experter visar det sig ofta hur mycket som faktiskt går att göra på relativt kort tid, ett exempel är Vänersborgs svets och mekaniska som kom från start till mål på bara 20 timmar, berättar Olle Söderqvist, projektledare Digiresan, IUC Väst.

Vänersborgs Svets och Mekaniska hade ett tydligt case och en väl avgränsad idé om vad de ville uppnå. Resultatet blev en helt färdig produkt i form av en app som tillgängliggör och hanterar inspelade videoinstruktioner för medarbetarna. Instruktionerna inkluderar hela processen med beredning, godkännande och publicering till produktion och har tagits fram av extern kompetens via IOSoft AB på 20 timmar. Här kan du läsa mer om Vänersborgs Svets och Mekanisak.

Westline fick ordnat informationsflöde

Ett annat exempel på en lyckad digiresa är Westline där den inledande mognadsanalysen visade behov av att få ordning på lager, inköp och på sikt även produktstrukturer.

– Vi kopplade ihop Westline med ett av våra konsultföretag, Things at Web som började titta på hur data skulle föras över från excelfiler och in i Vismas system Rackbeat. Datan kunde struktureras och föras in i Rackbeat inom ramen för de 20 timmarna som Digiresan kunde bistå med, berättar Olle Söderqvist, projektledare Digiresan vid IUC Väst.

Målet vad att nå ett betydligt mer ordnat informationsflöde och underlätta för produktionspersonalen. Tidigare var det ibland oklart om en viss detalj var beställd, om den var på väg in eller om den var restnoterad. Att ha ordning på lagervärdet var även det en utmaning.

– Vi hade inte tagit det här steget i dagsläget utan er hjälp, nu är vi på god väg att få ett fungerande system för lager, beställningar och produktionsprocess. Nu ska ipads köpas in och installeras i produktionen och sedan ska medarbetarna introduceras i det nya arbetssättet. En milstolpe är att alla artiklar ska kunna inventeras direkt mot Visma under inventeringen i augusti, säger Patrik Tell drivande i projektet och delägare på Westline.

Westline effektiviserar och digitaliserar

Insiktsseminarier med både bredd och spets

En del av projektet har även varit att erbjuda inspirationsseminarier. Alla seminarier hade ett deltagarantal på 20-40 deltagare. Syftet var att inspirera och uppmärksamma företagen på hur teknik och nya affärsmodeller hänger ihop. Exempelvis möjligheter till nya och cirkulära affärsmodeller med hjälp av AI, hur man kan hantera stora datamängder på ett säkert och effektivt sätt vilket är en förutsättning för att ställa om till en cirkulär affärsmodell. Ambitionen har varit att visa på relevanta områden som är viktiga just nu, och erbjuda både bredd och spets i utbudet.

De seminarier som genomfördes under projekttiden: 

  • AI i Praktiken – Med samverkanspartner: AI Sweden. 3 maj 2022 (Online)
  • Cybersäkerhet – Med samverkanspartner: Tieto Every. 27 Oktober 2022 (Online)
  • AI i praktiken – Med samverkanspartner: AI Sweden och Wargön Innovation, 14 mars 2023 (lokalt på plats i Vänersborg)
  • Cirkulära affärsmodeller och Digitalisering– Med samverkanspartner: RISE, 19 April 2023 (Online och i samverkan med projektet Catalyst)
  • Kvalitetssäkra och hantera stora mängder data – Med samverkanspartner: Novotek, 13 juni 2023

Gemensamt lärande genom studiebesök

En viktig del i projektet har även varit lärande mellan parter, och ett sätt att öka graden av lärande har varit att erbjuda studiebesök hos olika parter på olika håll i Västsverige. Ofta har det handlat om att företag möts tillsammans med olika samverkansaktörer, AI Sweden, RISE och Västsvenska Handelskammaren som exempel. Syftet har varit att koppla ihop företag med varandra för att få möjlighet att ställa frågor och lära sig mer. Ett exempel är när Varbergs Precision AB, National Sweden och Swt paper AB besökte Skandia Elevator i Arentorp, då fick de inspirerande dragningar om hur de fullt ut implementerat Monitor ERP Systems G5, de digitala instruktioner som de genom Digiresan jobbat fram tillsammans med Prevas, hur de digitaliserat sitt underhållsarbete och mycket mer.  Här kan du läsa mer om studiebesöket.

Digiresan 2.0

Utvärderingen visar på intresse fortsatt utveckling

Projektet har utvärderats av en extern part, Ramboll. Ur vitboken kan bland annat utläsas att avslutsintervjuer genomfördes med de flesta deltagande företagen och visade på flera viktiga insikter som är relevanta för projektets mål. Företagen har tagit steg mot datahantering, dataanalys, visualisering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. Många företag har även tagit steg mot mer tekniskt avancerade områden som artificiell intelligens (AI) och avancerad dataanalys.

Stort engagemang och önskan om fortsatt stöd

Av de 40 företag som besvarade utvärderingen, önskar hela 32 fortsatt stöd inom digitalisering. Intressant att notera är att 17 av dessa 40 företag planerar att fortsätta sitt samarbete med den IT-expert som de tilldelats, och detta i en kommersiell kontext. Detta tyder på att projektet har öppnat upp affärsmöjligheter. Det råder en stark vilja och kompetens hos företagen att driva digitaliseringsarbetet på egen hand och de uppskattar möjligheten till fortsatt stöd.

Västsvensk samverkan för industrins digitalisering

Projektet har verkat i hela Västsverige och skett i samverkan mellan Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och TEK Kompetens/IUC Halland och har varit en förlängning av det tidigare projektet Digiresan. Projektet startade 1 februari 2022 och avslutas 31 oktober 2023, Digiresan 2.0 har möjliggjorts genom finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Fortsatta möjligheter i Industry In West

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att projektet framgångsrikt har stöttat företagen i deras digitaliseringsresor. Den visar också på en tydlig vilja och kompetens hos företagen för att fortsätta sitt arbete med digitalisering i framtiden. Inom projektet Industry In West kommer de insikter och erfarenheter som har samlats in att tas vidare. Digitalisering är ett av de fyra insatsområdena inom projektet, och deltagarnas utveckling kommer att fortsätta att följas genom olika mognadsnivåer. Projektet är öppet för små och medelstora tillverkande industriföretag i Västsverige från och med den 1 september 2023.

Finansiering

Projektet har möjliggjorts genom finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 

Västra Götalandsregionen

 

 

Region Halland

Om du vill veta mer

Hör av dig till Olle Söderqvist, projektledare, om du vill veta mer om Digiresan 2.0.

Olle Söderqvist

Olle Söderqvist

Industriutvecklare

14 Nov 2023