Överenskommelse mellan IUC Väst och företag

IUC Väst är den aktör som fokuserar på den tillverkande industrin med målsättningen att stärka industrins konkurrenskraft.

Visionen som vägleder IUC Väst är att vara det självklara valet för industriföretag som söker inspiration och som har uttalade såväl som outtalade behov av utveckling.​

Tillsammans gör vi resan mot en livskraftig industri. Vi gör resan tillsammans med företagen i vår målgrupp.

För att kunna arbeta effektivt tillsammans krävs respekt och tillit. Dessa skapas i relationer mellan individer genom beteenden som bygger på de värderingar som är en del av vår kultur.

I denna överenskommelse beskriver vi den förväntan våra företag ska ha på IUC Väst och det vi förväntar oss i samverkan med företagen.

De globala målen

FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid är centrala för IUC Väst. Samhället, och den tillverkande industrin som del därav, behöver utvecklas hållbart både miljömässigt, ekonomiskt och socialt i enlighet med de 17 globala målen.


De ömsesidiga förväntningar som återfinns i detta dokument, återspeglar den förväntan ni ska ha på IUC Väst och samtidigt den förväntan vi har på er som företag.

Vår grund

Våra värdeord utgör grunden för vårt arbete och ska återspeglas i hur IUC Väst uppfattas.

Respekt

Vi lyssnar med nyfikenhet på varandras åsikter, våra olikheter utvecklar och berikar oss.

Att respektera varandras tid och kunskap är för oss en självklarhet.

Engagemang

Vi ser varandra och våra företag med en genuin vilja att bidra.

Med stort intresse och närvaro engagerar vi oss för helheten.

Samverkan

Vi bidrar till ett större sammanhang och effekten blir bästa möjliga service till företagen.

Samverkan i allt vi gör, tillsammans är vi starka.

Ansvar

Vi stöttar företagen och varandra för ett livskraftigt Fyrbodal.

Vi är professionella och affärsmässiga i våra relationer med företag och samarbetsparter.

Vi arbetar efter FN:s globala mål.

Förväntan på IUC Väst från företagen

● Samtlig information som delas hanteras med full sekretess
● IUC Väst tillämpar ett coachande förhållningssätt
● IUC Väst är noga med att hålla tider och meddelar i god tid eventuella avbokningar
● IUC Väst är målfokuserade med en vilja att planerade insatser uppnår de mål som företaget definierat
● IUC Väst bidrar till en modern tillverkande industri med förmåga att nyttja potentialen i den mångfald som finns i vårt samhälle

Förväntan från IUC Väst på företagen


● En tillverkande industri med välkomnande kultur
● Vi förutsätter ett beteende fritt från diskriminerande och exkluderande omständigheter hos de företag vi samverkar med
● IUC Väst förväntar sig att företaget är villigt att satsa tid och energi på överenskomna insatser

Här hittar du överenskommelsen i pdf-format