Fyrbodals kommunalförbund

Med uppdrag att stärka Fyrbodal.

Idag samarbetar 14 västsvenska kommuner i Fyrbodals kommunalförbund för att driva utveckling, utbyta erfarenheter och skapa tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodals bästa. Fokus är att jobba med det som görs bättre tillsammans än i varje kommun för sig. Med andra ord nå längre. Tillsammans.

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005, som ett resultat av att Västra Götalandsregionen bildats några år tidigare. I dag ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland med uppgift att ta tillvara medlemskommunernas intressen i delregionen samt att utgöra en delregional resurs för strategisk samordning och utveckling.

Enligt förbundsordningen är uppdraget att stärka Fyrbodal och vara länken mellan kommunerna och regionen samt att sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i båda riktningarna och att vara pådrivande.

På den här sidan läser du mer!