Cirkularitet

Med cirkulära metoder omvandlar vi lärdomar till affärsmöjligheter på företagets egen produkt och dess värdekedja.

Cirkularitet utgör grunden för en hållbar, ansvarsfull och lönsam tillväxt på lång sikt. Det är en metod för att främja ekologisk hållbarhet och minska klimatpåverkan. Den centrala tanken är att skydda vår planet genom att prioritera återanvändning och återvinning istället för att utvinna nya material.

Cirkularitet i hela produktionskedjan

Cirkularitet kan tillämpas på olika områden inom en verksamhet. Vi fokuserar på att tillämpa cirkulära metoder i hela produktionskedjan - från produktutveckling och design till tillverkning samt hantering av spill och återvinning.

Genom att använda cirkulära arbetssätt och affärsmodeller i vårt arbete vill vi spela en central roll i övergången mot en cirkulär ekonomi.

Denna omställning är avgörande och behöver genomsyra hela vår värdekedja för att vara verkligt effektiv.

Cirkularitet

Produktens livscykel

Att arbeta med cirkulära arbetssätt innebär att ha en helhetssyn på produktens livscykel och vad som händer med den och dess material när den inte längre är i bruk. Det handlar om att aktivt utforska möjligheter för återanvändning eller återvinning av produkterna för att minimera avfall och bevara resurserna.

Genom att skapa återvinningsloopar där material eller produkter återcirkuleras kan vi förlänga deras livslängd och bibehålla deras värde. Det är ofta nödvändigt med samarbeten genom hela värdekedjan för att etablera dessa loopar.

Det är viktigt att sträva efter snäva loopar där värdet på produkten bevaras. Ju vidare loopen är, desto högre blir kostnaden för återvinningen. 

Cirkuleringsloopar

  • Återanvändning – produkten håller längre och är attraktiv längre
  • Återställning – renovera och återställa produkten till sitt ursprungliga skick
  • Uppgradering – göra produkten bättre än den var från början
  • Återvinning – skapa en ny produkt av återvunnet material

Cirkularitet för en grönare framtid

Genom att använda cirkulära affärsmodeller och ändra hur vi gör affärer, skapar vi en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi fokuserar vi på att minska miljöpåverkan och hitta nya affärsmöjligheter genom att använda material på ett smartare sätt.

I en vanlig ekonomi ökar förbrukningen av naturresurser när ekonomin växer. Företag tjänar pengar genom att sälja produkter och vill ha fler produkter på marknaden. Men i en cirkulär ekonomi behåller vi produkters värde och minskar förbrukningen av resurser genom att använda snävare loopar.

När du börjar utforska detta område får du en djupare förståelse för cirkulär ekonomi och dess möjligheter.
Du kommer lära dig att bedöma din nuvarande nivå av cirkularitet och förstå betydelsen av att samarbeta genom hela värdekedjan.

Cirkulär produktutveckling

Cirkularitet inkluderar även cirkulär produktutveckling. Genom en hållbar designprocess skapas produkter som är anpassade för cirkulär användning.

Det kan innebära att de tillverkas av återvinningsbara material eller att de är enkla att demontera och reparera, vilket möjliggör återställningsprocesser.

Målet är att vara aktsam med jordens resurser och undvika att använda nya råvaror i onödan.

Nya affärsmodeller

Cirkulär affärsmodellsinnovation innebär att skapa nya, cirkulära affärsmodeller som skiljer erbjudandet från den fysiska produkten.

I dessa modeller tjänar företag pengar genom att behålla ägandet av produkten och låta kunder abonnera på dess funktioner.

Detta uppmuntrar företag att producera produkter av hög kvalitet som kan behålla sitt värde under en längre tid.

Hållbar utveckling av industrin

Den tillverkande industrin står inför många möjligheter och utmaningar framöver. IUC Väst jobbar aktivt för att stötta företagen genom att integrera hållbarhet i utvecklingsarbetet. Vi strävar efter att våra insatser ska bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljömål.

Tillsammans med våra samverkanspartners arbetar vi för hållbar utveckling av industrin.