Hållbarhetspolicy

IUC Väst arbetar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen integrerar vi de tre dimensionerna av hållbarhet i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att främja en långsiktigt och hållbar samhällsutveckling, i Fyrbodal.

En modern och inspirerande kraft i Fyrbodal   

En central del av vår strävan mot hållbarhet är att inspirera, stödja och påverka industrin i Fyrbodal att agera mer hållbart. Den kunskap som vi sprider, och det stöd som vi levererar, ska därför vara sakliga, tydliga och lättillgängliga. Vi strävar efter att vara en förebild för andra genom att vara en av de mest hållbara organisationerna i Sverige. 

Vårt eget hållbarhetsansvar  

När vi utformar vår verksamhetshandbok gör vi det med långsiktig hållbarhet i fokus. Vi strävar efter kontinuerliga förbättringar av vår egen energi- och miljöprestanda samtidigt som vi förebygger och minskar den negativa påverkan som vår verksamhet medför. Det gör vi genom att ha en effektiv energianvändning i våra lokaler, hushålla med resurser när vi utför våra uppdrag, möjliggöra resfria möten och alltid ta hänsyn till miljöpåverkan när resor genomförs.     

Hållbarhetsintegrering i vårt dagliga arbete  

IUC Väst skall vara ett föredöme i hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har stor möjlighet att påverka industriföretagens hållbarhet. Vi ser industrins omställning som en integrerad del av samhällsutvecklingen.    

När vi stödjer industrins omställning utgår vi från att industrins konkurrenskraft inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. I detta arbete utgör de globala och de nationella hållbarhetsmålen ett viktigt ramverk i vårt arbete och vi verkar aktivt för att de ska uppnås.   

Jämlikhet och mångfald  

Vi engagerar oss aktivt för att främja jämlikhet och mångfald, både i vår egen verksamhet och i de insatser som vi utför. Vårt arbete präglas av ömsesidig respekt samt tolerans för olikheter, och vi tar starkt avstånd från någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering.  

Hållbar arbetsmiljö  

Att hushålla med resurser är viktigt för oss. En tydlig ledning och motiverade, engagerade medarbetare är avgörande för att skapa en arbetsmiljö som är hållbar på lång sikt. Vår arbetsmiljö ska vara utvecklande och stimulerande med god balans mellan arbete och fritid. Vi säkerställer god hälsa och säkerhet på vår arbetsplats. 

Hållbar upphandling  

Vår upphandling präglas av hållbarhet. Vi värdesätter leverantörer som visar engagemang för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande.   

Hushållning med offentliga medel  

Vår verksamhet finansieras till stor del med skattemedel och vi är ansvarsfulla när vi hanterar dessa resurser. Vår verksamhet planeras och genomförs på ett effektivt sätt, och vi leder och följer upp våra insatser för att säkerhetsställa att rätt åtgärder får prioritet.   

Kontinuerlig förbättring  

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Vi arbetar enligt fastställd standard och inför kontinuerligt förbättringar. Att vara lyhörda inför förväntningar och reaktioner från vår omvärld och kontinuerligt utvärdera vårt arbete är centralt i vårt förbättringsarbete. Vi arbetar prestigelöst, delar information och avsätter de resurser som krävs för att nå våra mål, tillhandahåller vi de nödvändiga resurserna och säkerställer tillgång till den relevanta informationen. 

Vi följer de lagar och krav som vi omfattas av. Vi tar på årsbasis fram en verksamhetsberättelse som redogör för de aktiviteter som genomförts under innevarande år i avsikt att förbättra egen hållbarhet och för att ge stöd åt Fyrbodals industri. Vår verksamhetsplan innefattar mål och aktiviteter för att kontinuerligt förbättra våra insatser för en allt bättre hållbarhet både i egen verksamhet och för Fyrbodals industri.   

  

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar kontakta  Daniel eller Camilla.

Camilla Johansson

Camilla Johansson

Industriutvecklare

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare

Senast uppdaterad 2024-06-27