Industry In West

Industry In West stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognadstrappor inom fyra prioriterade insatsområden.

Insatsområden

Insatsområdena är resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering och aktiviteterna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas holistiskt. Alla deltagande företag gör som första steg en kartläggning av strategi, vision och kultur i verksamheten, aktiviteter kopplat till dessa områden följer sedan utvecklingen genom projektet i alla insatsområden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektets syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resurseffektivt och miljömedvetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmodeller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Erbjudande till deltagande företag

Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Det är grunden för framgång och hållbara resultat. Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas inom fyra insatsområden;

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Resurseffektiv produktion
  • Energiomställning
  • Digitalisering
Coachning

Kostnad för deltagande

Behovsinventeringen är kostnadsfri. Efter det utgår en deltagaravgift för fortsatt utveckling. Insatser inom Industry In West sker på steg 1-5 i mognadstrappan inom respektive insatsområde.

Deltagaravgift för Industry In West är 9 600 kr exklusive moms. Aktiviteterna motsvarar ett värde på mellan 50 000 – 450 000 kr.

Utveckling genom planerade aktiviteter och effekter följs i mognadstrappor

Företagens nuläge och önskat läge lägger grunden för insatserna som tar dem uppåt framåt i mognadstrappor inom respektive insatsområde. Insatserna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas parallellt inom flera områden utifrån ett helhetsperspektiv. Metodiken är densamma oavsett insatsområde och bygger på en kostnadsfri och inledande behovsinventering följt av en företagsanalys och kartläggning av företagets vision, strategi, kultur och förmåga till förändring. Efterföljande steg handlar om inspiration och insikt, fördjupningsanalys och mognadsmätning vilka landar ut i handlingsplaner och aktiviteter. Företagen får löpande coachning och uppföljning via katalyserande samtal av industriutvecklare inom olika insatsområden.

Mognadstrappa

Trappan leder vidare till innovation för hållbar omställning

Trappans översta två steg har fokus på kommersialisering av ny kunskap och ökad innovationskapacitet.

I Fyrbodal är projektet del av en bredare strategi där samverkan inom ramen för Produktionstekniskt Centrum (PTC) främjar industrins innovationsförmåga. Under ledning av Innovatum Science Park deltar IUC Väst som en av PTC:s huvudparter. Under september kommer en ansökan att lämnas in för ett projekt med målsättning att stärka västsvensk industris omställningsförmåga för att möta utmaningar och öka konkurrenskraften. Styrkan i att samla en mångfald av människor och aktörer ska förstärkas inom Produktionstekniskt Centrum (PTC) som breddas baserat på behov hos de regionala företagen. Detta sker genom en satsning som innefattar:

  • En innovationsaccelerator bestående av gemensamma och transparenta processer för effektiva samarbeten mellan företagsfrämjare och industriföretag.
  • Ett nytt labb för produktionstekniska frågor med fokus på digitalisering.
  • En mer öppen och inbjudande miljö för effektiv samverkan.

Utveckling av mångfaldsnätverket inom PTC som syftar till att nya personalkategorier söker sig till tillverkningsindustrin.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin.

Projektet präglas av gemensamma arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar som exempelvis Catalyst och Digiresan 2.0. Genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas i Industry In West ett nytt unikt helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är tillverkande små och medelstora företag (SME) och hela dess värdekedja. Projektets insatser sker i huvudsak genom coachning ute hos SME, små och medelstora tillverkande industriföretag. Det leder till bestående förmågor och beteenden hos industriföretagen och är en möjliggörare för industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande i Västsverige. Målgrupp för samverkan i projektet är även stora företag (OEM), utbildningsväsendet, institut och företagsfrämjande aktörer.

Projektägare är IDC West Sweden och projektet drivs i samverkan mellan IUC VästIUC SjuhäradGöteborgs Tekniska CollegeTEK Kompetens/IUC Halland.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål
Finansiärer

Om du vill veta mer

Hör av dig till Thomas, vd eller Linda, delprojektledare, om du vill veta mer om projektet Industry In West.

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Linda Olofsson

Linda Olofsson

Ekonomiansvarig, Industriutvecklare