Bygg för en hållbar framtid

"Genom att fokusera på miljö, hållbarhet och cirkularitet säkerställer vi en positiv inverkan på både samhället och miljön runt omkring oss, vilket kommer att gynna oss alla i det långa loppet. Vi vill vara en föregångare inom vårt område och inspirera andra företag att följa vår vägledning mot en mer hållbar framtid."

     

SJB logotype

Familjeföretag med stark drivkraft

Vi träffade Annika Anderssson, vd på SJB - Sven Johansson Bygg AB för att prata om verksamhetsutveckling och företagskultur.

SJB består av tre affärsområden:

  • Bygg - traditionell byggverksamhet inom entreprenader, byggservice och försäkringsskador
  • Hyrmaskiner - utbud av maskiner och utrustning för bygg-, industri- och privatmarknaden
  • Prefab - kundanpassade prefabricerade byggelement i trä

SJB är ett tredje generationens familjeföretag med stark drivkraft att bygga för en hållbar framtid. Företaget följer LEAN-filosofin och arbetar ständigt med att förbättra sig själva och sina arbetsmetoder. Ledarskap är en viktig del av företagets filosofi och man vill skapa en kultur som stödjer långsiktig framgång och utveckling av de anställda.

Företaget har investerat mycket tid i verksamhetsutveckling och ledarskapsträning,  främst inom affärsområdet Prefab, genom IUC Väst för att ge sina ledare de verktyg de behöver för att driva företaget framåt. Att kommunicera är en av ledarskapets viktigaste principer för att få alla anställda att gå i samma riktning och för att fortsätta växa och arbeta för en hållbar framtid.

Annika Anderssson, vd på SJB - Sven Johansson Bygg AB
Annika Anderssson, vd på SJB - Sven Johansson Bygg AB

Nära samarbete med IUC Väst

Genom ett nära samarbete med Åsa Hasslin och Hans Ramér från IUC Väst har Prefab integrerat ledarskapsträningen i sin vardag och strategi. Regelbundna möten med Åsa och Hans har hjälpt företaget att skapa en struktur för förändring och förbättring.

Verksamhetsutvecklingen har ökat kreativiteten och problemlösningsförmågan bland de anställda, vilket har bidragit till ökad innovation och bättre trivsel på arbetsplatsen. De anställda har gett positiv feedback, vilket visar att SJB Prefab:s fokus haft en betydande påverkan på företagets kultur.

Åsa Hasslin, industriutvecklare IUC Väst AB
För mig har det varit en stor glädje i att kunna bidra till att lyfta fram Annikas egna styrkor som ledare och visionär. Verksamhetsutvecklingens metodik och struktur har bidragit till hela ledningsgruppens utveckling.

- Åsa Hasslin, industriutvecklare IUC Väst AB

Att investera tid i utveckling

Prefab har genomfört regelbundna drivningsmöten för att kommunicera framgången av verksamhetsutvecklingen. Genom att ständigt diskutera och prioritera de aktiviteter som går i riktning med den långsiktiga strategin och mäta resultatet av dem, kan företaget justera de aktiviteter som behöver prioriteras för att utveckla och driva företaget framåt.

Att investera tid i utveckling är en viktig del för företagets framtid. Genom att ge ledarna de verktyg de behöver för att bli framgångsrika och kunna förmedla viktiga principer till sina medarbetare, kan företaget växa och arbeta för en hållbar framtid.

SJB är ett företag som strävar efter att vara effektivt, konkurrenskraftigt och hållbart. Genom ledarträning och arbetet med drivningsmöten visar SJB Prefab att de tar sin roll som företag på allvar och är redo att göra det som krävs för att skapa en bättre framtid för alla.

SJB Prefab bygger för en hållbar framtid
SJB Prefab bygger för en hållbar framtid
SJB Prefab bygger för en hållbar framtid

Vi tar ansvar för vår utveckling

Annika Andersson, vd på SJB, berättar entusiastiskt om deras nya sätt att leda genom drivningsmöten.

Dessa möten har hjälpt mig att fokusera på vad som är viktigt och jag har blivit effektivare i mitt arbete. Tidigare var jag ”all over the place”, men nu kan jag prioritera och göra mer meningsfulla val.

Åsa och Hans har inte levererat lösningarna utan uppmuntrat oss att ta ansvar för vår utveckling. Detta har gett oss full kontroll över de förändringar vi vill se inom företaget och vi får en holistisk förståelse för vår verksamhet för att fatta välgrundade beslut som gynnar företaget på lång sikt.

För det första hjälper det till att utveckla medarbetarnas kreativitet och problemlösningsförmåga. Genom att medarbetarna själva får tänka igenom och bidra med lösningar på problemen som tas upp på drivningsmötena, ökar deras engagemang och motivation.

För det andra, när medarbetarna själva är involverade i att hitta lösningar på problem, bidrar det till en större tillit och samarbete på arbetsplatsen. Det skapar en kultur där alla känner sig delaktiga i företagets utveckling och där alla har möjlighet att bidra med sina idéer.

Drivningsmöten är en effektiv metod

Annika fortsätter – Det har också skapats en större tillit till mig som ledare och uppmuntrat medarbetarna att ta mer ansvar. En viktig del av processen är att följa upp mötena och medarbetarna. Drivningsmötena är en effektiv metod för att leda och främja framgång för företaget.

Ledningen bör föregå med gott exempel genom att agera på vad som behöver göras, inte bara prata om det. För att lyckas med detta behöver medarbetarna tillräckligt stöd och riktlinjer för att kunna organisera sin tid på ett effektivt sätt. När alla medarbetare är motiverade och har tillgång till rätt stöd och resurser kan företaget uppnå högre produktivitet och effektivitet.

Att jobba mot samma mål

Kulturen och strukturen på arbetsplatsen är avgörande för att uppnå hög produktivitet och framgång. När dessa två element arbetar tillsammans som en enhet, får det en kraftfull inverkan på hela företaget. Det handlar inte bara om att individen presterar på sin högsta nivå, utan också om att samarbeta med laget för att uppnå en gemensam målsättning. Denna samarbetskultur, där jaget och laget arbetar tillsammans, är avgörande för att lyckas som företag.

När alla jobbar mot samma mål och strävar efter att ge sitt bästa, kan det skapa en inspirerande och positiv arbetsmiljö som gynnar hela organisationen.

Vi agerar lokalt

Som vd är det för mig oerhört viktigt att vi agerar lokalt för att främja samhället och stödja vår lokala ekonomi. Vi är en del av gemenskapen och vi vill bidra till dess framgång på alla möjliga sätt.

Förutom att agera lokalt är det också av största vikt för mig som vd att tänka på miljö, hållbarhet och cirkularitet och fortsätta utveckla vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Fokus på miljö, hållbarhet och cirkularitet

Vi vill lämna över en ren och hälsosam planet till nästa generation och vi är fast beslutna att göra vår del för att uppnå detta mål. Vi har därför implementerat hållbara praxis i våra verksamheter och strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda förnybara energikällor och återanvända material.

Genom att fokusera på miljö, hållbarhet och cirkularitet kan vi säkerställa att vi har en positiv inverkan på både samhället och miljön runt omkring oss, vilket kommer att gynna oss alla i det långa loppet.

Som en ansvarsfull och hållbar organisation vill vi vara en föregångare inom vårt område och inspirera andra företag att följa vår vägledning mot en mer hållbar framtid.

Stark framtidstro

Vi vill vara det långsiktiga valet för kunderna genom att leverera produkter av hög kvalitet som uppfyller deras behov. Jag tror på att bygga starka relationer med kunderna genom att vara transparenta och lyhörda för deras önskemål och feedback.

Trots att byggbranschen just nu möter tuffa utmaningar, har jag en stark framtidstro för att övervinna dessa utmaningar och fortsätta utvecklas som företag. Genom att fortsätta investera i verksamhetsutveckling, hållbarhet och innovation kan företaget säkerställa sin position på marknaden och fortsätta växa även när tider är svåra.

Maria Marthinusen, personal/marknad SJB Prefab
Förändringsprocesser är en nödvändighet för en organisations överlevnad. Vårt fokus är att bygga ett ledarskap för hållbara och lönsamma projekt.

- Maria Marthinusen, personal/marknad SJB Prefab

Verksamhetsutveckling tillför värde

IUC Väst frågar om Annika skulle rekommendera vår verksamhetsutveckling till andra företag:

Vår erfarenhet av IUC:s verksamhetsutveckling har varit mycket positiv och har verkligen tillfört värde till både mig som ledare och till företaget som helhet. En av de största fördelarna med verksamhetsutvecklingen är att den har hjälpt oss att skapa en mer strukturerad arbetsmiljö.

Drivningsmötena som implementerats som en del av insatsen har blivit ett värdefullt verktyg för att få en överblick över verksamheten och för att säkerställa att beslut och åtgärder genomförs på ett effektivt sätt. Detta har hjälpt till att minska stress och ge en känsla av kontroll och struktur i arbetsdagen. Saker som blir bestämda blir nu gjorda på ett helt annat sätt än tidigare.

Dessutom har det hjälpt oss att skapa en kultur som främjar innovation och hållbar tillväxt på både kort och lång sikt. Så ja, jag kan starkt rekommendera IUC:s verksamhetsutveckling till andra företag som vill investera i sina ledare och uppnå hållbar framgång.

IUC Väst kan stötta dig som vd och din ledningsgrupp i verksamhetsutveckling

Vi arbetar nära ditt företag för att förstå er situation och erbjuda rätt stöd. Vi:

  • Coachar dig som företagsledare/vd att skapa en strategisk plan för din vision 3-5 år framåt samt fokus för kommande sexmånadersperiod
  • Fokuserar på strategisk utveckling av långsiktig inriktning och prioriteringar
  • Skapar vilja och engagemang i ledningsgruppen för att genomföra förändring
  • Erbjuder coachningsmöten varannan vecka för att driva förändring på kort sikt (närmaste sex månaderna)

Kontakta oss gärna för mer information!