Anbudsförfrågan till arbetspaket Ett attraktivt PTC

Förfrågan om processtöd till arbetspaket ”Ett attraktivt PTC” inom ramen för projekt REACT PTC.

Bakgrund

På Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan pågår flera projekt för att stärka olika målgruppers kompetenser. Med allt från specialiserade processer kring framtidens flygindustri till en förstärkning av kompetens hos små- och medelstora företag. Genom att höja baslinjen för kompetensnivån i regionen skapas förutsättningar att på sikt höja nivån för hållbar utveckling i Västra Götalandsregionen.

REACT PTC är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2021-05-11 – 2023-10-31. Projektet består av flera olika arbetspaket och ”Ett attraktivt PTC” är ett av dem. Syftet med arbetspaketet är att öka förståelsen för betydelsen av mångfald och jämställdhet inom industrin samt att förändra arbetssätt för att ge en ökad rekryteringsbas i regionens tillverkningsföretag.

Arbetspaketet har två huvudmålgrupper: små och medelstora företag samt underrepresenterade grupper i tillverkningsindustrin. Målet är att ta fram metoder och processer för att arbeta med mångfald och jämställdhet på PTC och hos tillverkande företag.

Det finns ett behov av att definiera och utveckla roller, ansvar och beställarkompetens inom PTC som möjliggör ett effektivt samarbete inom hållbarhetsområdet med fokus på social hållbarhet. Öppna seminarier och workshoppar definierar förslag till förändringar i erbjudandet så att PTC utvecklas till att bli mer tillgängligt och attraktivt för alla och drivande och stöd i frågor kopplade till hållbarhet. Erfarenheter under projektets gång leder till strategi för framtiden och lämplig organisation inom PTC för effektivt hållbarhetsarbete.

Anbudsgivarens roll är att vara ett processtöd som ger rekommendationer och planerar aktiviteter tillsammans med arbetsgruppen. 

Innehåll i uppdraget

 • Bidra med expertis, metoder och verktyg till hjälp för att arbeta med social hållbarhet på PTC och hos små och medelstora tillverkande företag
 • Vara ett bollplank i framtagandet av arbetslogik och interna/externa processer
 • Kontinuerligt stötta projektgruppen i att ta fram metoder
 • Leda samverkansdagar för intern kompetensutveckling
 • Utföra workshops/seminarier med små och medelstora företag

Omfattning av uppdraget

Arbetspaketet har en budget på 200 000 SEK och pågår under tidsperioden 2021-05-11 – 2023-10-31. Det kan vara aktuellt att ta in flera leverantörer för att kunna erbjuda en bredd av kompetenser. IUC förbehåller sig rätten att välja mest lämplig leverantör i varje enskilt fall.

Upplägg på offerten

 • Vi önskar en kostnad per timme för kompetenshöjande insatser där dokumentation samt koordinering med IUC ingår
 • Reskostnader i de fall det blir aktuellt att besöka företag/PTC skall specificeras separat
 • Anbudsgivaren skall specificera inom vilka områden som denna primärt kan erbjuda teknisk expertis
 • Anbudsgivaren skall ange under vilken period vi kan jobba tillsammans (hela projektperioden eller delar av den)

Övriga villkor

Alla leverantörer ska erbjuda ”one way in”. Dvs. IUC Väst har en kontaktperson hos respektive leverantör som matchar intern kompetens mot respektive case. Kostnaden för detta skall också inkluderas i timpriset för coachning.

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto
 • Samlingsfaktura per kvartal (i fall av stor upparbetad kostnad kan undantag göras)

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Ett attraktivt PTC” och vara väl specificerad med aktivitet.

E-faktura skickas till:

5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalitet, pris och bredd av kompetensområden.

Vi önskar ert förslag senast

2021-12-17

Frågor? Kontakta

Ida Stangnes, projektledare

E-post: ida.stangnes@iucvast.se

Telefon: 070-687 77 17

www.iucvast.se

Vid frågor kontakta:

Ida Stangnes

Ida Stangnes

Industriutvecklare

07 Dec 2021 Nyhet