Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri

Västsvensk industri står inför många olika utmaningar framöver och utveckling sker snabbt i vår omvärld. För att möta utvecklingen tillsammans så ville vi under 2021 ta fram en strategisk insikt med sikte på år 2030.

Thomas Sätmark och Olle Söderqvist, IUC Väst, presenterade arbetet.

IUC i Västsverige (IDC West Sweden, Göteborgs Tekniska College, TEK Kompetens, IUC Väst och IUC Sjuhärad) har genom finansiering av Västra Götalandsregionen och Region Halland fått möjlighet att ta fram denna plan. 

Strategiska tänkare

Projektet bjöd in strategiska tänkare för att tillsammans forma en roadmap med gemensam vision, identifierade insatsområden samt fokusområden med konkreta aktiviteter. Utöver detta har ett antal rapporter tagits fram i syfte att visa på industrins betydelse. Arbetet kommer att utgöra ett underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden.

Den strategiska insikten togs fram genom 10 workshops med 87 strategiska tänkare och resulterade i över 190 aktiviteter.

Industrins betydelse i Västsverige och Halland

En rapport som visar på industrins betydelse har tagits fram där man bland annat kan se varifrån skatteintäkter till regioner och kommun kommer.

Roadmap 2030

För att visualisera arbetet framår, har en karta, roadmap, mot år 2030 utarbetats. Där visas tydligt den gemensamma visionen, de identifierade insatsområdena samt fokusområden med konkreta aktiviteter.

Framgångsfaktorer

Under arbetets gång identifierades ett antal övergripande framgångsfaktorer som inte är direkt kopplade till något fokus- eller insatsområde.

Insikter från IUC-bolagen

1. Den tillverkande industrin genererar högst skatteintäkter i VGR och näst högst i Halland med en betydande exportandel

Om man inkluderar hälften av företagstjänster, bl.a. konsultverksamhet, är industrin den överlägset viktigaste inkomstkällan vad gäller skatteintäkter i båda regionerna.

2. Merparten av de mindre företagen har dålig eller ingen lönsamhet och behöver riktat och långsiktigt stöd för att vara konkurrenskraftiga

De efterfrågade områdena som de vill ha stöd i är:

- Långsiktigt, Ansvarsfullt & Lönsamt Företagande

- Förnyelse och utvecklingskultur

- Attraktionskraft

3. För att klara industrins framtida utveckling och kompetensförsörjning behövs en satsning på både individer och organisation i företagen

Detta är en förutsättning för långsiktigt, ansvarsfullt och lönsamt Företagande och riktade utvecklingsmedel måste kunna läggas både på individ och organisation.

4. Företagen efterfrågar ett sammanhållet och sömlöst företagsfrämjande system

Utvecklingsinsatser måste gå om lott och varvas med varandra beroende på behov och förutsättningar! En korskopplad samverkan mellan många olika företagsfrämjande aktörer och finansiärer som förstår den verklighet företagen lever genom att ha system som möjliggör i stället för att begränsa, krävs för att insatt medel ska få den effekt som avses.

5. Det finns en stark vilja i den västsvenska industrin att bidra i utvecklingen av både företag och samhälle.

Vi IUC-bolag, Väst, IDC, Sjuhärad, GTC och TEK står redo att tillsammans med företagen möta och omhänderta ovan insikter.

Mer information

Presentationen från dagen kan ses i pdf-format på denna länk.

För ytterligare information - kontakta Thomas Sätmark eller Olle Söderqvist.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
17 Nov 2021 Nyhet