Catalyst – för smart och hållbar produktion

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Mer information

I september publicerade vi en nyhet om Catalyst - den hittar du här.

Intervju och film är producerade av Tillväxtverket och kan också hittas här.

Insikter om Smart industri

Genom samverkan mellan flera utvecklingscentra, högskolor, innovationsmiljöer och forskningsinstitut får fler än 360 tillverkande industriföretag i Västsverige tillgång till innovationsexpertis, andra pågående projekt och nya forskningsresultat.

Projektets syfte och mål

Det övergripande projektmålet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Målet nås genom att operativt fokusera på framförallt områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser.

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.

Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer.

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med Catalyst är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta genom de fem arbetspaketen; Identifiera, Planera, Genomföra, Samverka och Utvärdera.

Metoden är ett gemensamt arbetssätt över hela regionen som bygger på lärdomar från tidigare projekt men med ett nytt helhetsgrepp för hållbar industriell utveckling.

Deltagande företags behov identifieras och kartläggs utifrån tillväxtpotential och via affärsmodellsinnovation. Utifrån dessa analyser tar projektets coacher fram en genomförandeplan avseende utveckling på kort, medellång och lång sikt.

I genomförandesteget blir åtgärdsplanen verklighet. Företagen coachas i att implementera prioriterade förbättringsprojekt. Företagen behåller samma kontaktperson genom alla insatser för att behålla en helhetsbild över företagets utveckling.

Arbetspaketet samverkan

Genom andra aktörers erbjudanden och andra pågående satsningar i Västsverige får 360 små och medelstora tillverkande företag ökad nytta av uppbyggda strukturer för regional utveckling.  Arbetspaketet omfattar även den regionala samverkansdelen via ett starkt partnerskap och mellan de industriella utvecklingscentra IUC Väst, IDC West Sweden, IUC SjuhäradIUC Halland och Göteborgs tekniska college. Arbetspaketet samverkan består av tre delaktiviteter:

  • Innovationsmiljöer.
  • Pågående projekt och andra aktörer.
  • Regional samverkan för industriell utveckling.

Innovationsmiljöer

Catalyst ger deltagande små och medelstora tillverkande företag en väg in till befintliga innovations- och forskningsmiljöer såsom ASSAR Industrial Innovation ArenaScience Park BoråsInnovatum och Smarta Fabriker.

Målet är ett ständigt inflöde av tillverkande företag som vill arbeta med förbättringsprojekt, innovationer, utveckling samt ta del av forskningsresultat, ny kunskap och få inspiration.

Med ett ökat deltagande av de små och medelstora företagen i innovationsmiljöerna och i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt finns en stor utvecklingspotential för den tillverkande industrin i Västra Götaland.

Pågående projekt och andra aktörer

Tack vare samarbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut finns möjlighet för industrin i Västra Götaland att få tillgång till innovationsexpertis samt andra pågående projekt, aktörer och forskning.

Regional samverkan för industriell utveckling

Tillsammans har vi under flera år byggt upp analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Metoden i projektet är ett gemensamt arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar men genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas nu ett nytt unikt helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Utvärdering för att tillvarata kompetens

I det avslutande arbetspaketet Utvärdera mäts effekten av insatserna för att kunna bli bättre och för att tillvarata den kompetens som projektet ger.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp för projektet är små och medelstora tillverkande företag i Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Halland. Projektet drivs i samverkan med IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Halland.

Finansiärer

Projektet Catalyst finansieras av Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och Skaraborgs kommunalförbund.

Mer information

Kontakta Kristina Nyström för mer information, hennes kontaktuppgifter hittar du här bredvid.