Omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med fyrahundra små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter.

Inblick i industrin

Intervjuer med fyrahundra små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har nu tagit fram en fjärde rapport om hur Sveriges små och medelstora industriföretag arbetar med hållbarhet.

Rapporten bygger på intervjuer som genomförts inom ramen för Omställningslyftet och de industriföretag som intervjuats är mikroföretag (<10), småföretag (11–50) och medelstora företag (51–249).

Utvecklingsbehov

89 % av de intervjuade företagen anser att de har utvecklingsbehov i verksamheten. En lika stor andel, 89 %, anger att kompetensförsörjningen är viktig för verksamheten.

Dominerande områden för utveckling i nuläget är:

  • Produktionseffektivisering – 76 %
  • Kommunikation med kunder/leverantörer – 74 %
  • Kompetensfrågor – 73 %
  • Produktionsplanering – 73 %
  • Medarbetarfrågor – 71 %
  • Hållbarhet – 70 %

Inom 1-2 år framåt anger företagen att deras utvecklingsområden är omställning av verksamheten, automation/robotik, förnyelse, innovation, klimat, digitalisering och material/materialförsörjning.

Löpande information

Detta är den fjärde rapporten inom Omställningslyftet. Uppdaterade rapporter kommer att publiceras löpande på IUC Sveriges hemsida.

Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Läs mer här

Finansiär

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr.

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Vill du veta mer?

Hör av dig till Peter så hjälper han dig vidare! Hans kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare