Kompetensutveckling för människa och företag

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling. Projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Kompetensomställning för att möta nya behov

Målsättningen är att skapa en stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov.

Målet är även att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag i kombination med ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits.

Mer attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts. De generellt låga utbildningsnivåerna i de 29 kommunerna kommer att höjas och små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att förbättras och små och medelstora företag ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Projektet kommer att bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv.  Det leder till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Målgrupp

Ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

Mer information

Här kan du läsa mer om projektet

Är du intresserad av att delta kontakta projektkoordinatorn i Fyrbodal:

Rebecca Gren Östlund
E-post: rebecca.gren.ostlund@fyrbodal.se
Telefon: 0522-44 08 60

27 Apr 2021 Nyhet