Digiresan 1170x390_2.jpg

Digiresan Företagsutveckling

Stärk ditt företags konkurrenskraft genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Projektet Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag och deras anställda med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång. 

Genom samfinansiering kan Digiresan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ. Medverkande företag kan välja att delta i företagsutvecklingsaktiviteter eller kompetensutvecklingsaktiviteter, men störst effekt uppnås förstås genom en kombination av båda aktiviteterna.

Digiresan har en egen hemsida

Digiresan – Företagsutveckling

Aktiviteterna fokuserar på utveckling av företagets verksamhet med fokus på digitalisering. Som första aktivitet tar vi fram en handlingsplan för digitalisering. Handlingsplanen ligger sedan till grund för kunskapsseminariernas inriktning och det individuella arbete företaget genomför tillsammans med våra digitaliseringsexperter. Seminarier varvas med individuell coachning och nätverkande med andra företag. Alla aktiviteter anpassas efter de medverkande företagens utmaningar inom digitalisering.

Upplägg för företagsutveckling Digiresan

  1. Analys och handlingsplan - individuell analys och digitaliseringsplan
  2. Coachning - individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan
  3. Kunskapsseminarier x 2
  4. Studiebesök - halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa
  5. Uppföljning - individuell uppföljning och reviderad handlingsplan

Digiresan – Kompetensutveckling

Med utgångspunkt i handlingsplanen kommer Digiresan tillsammans med företagsledningen att analysera företagets och individernas behov av digitalisering och digital kompetens. Genom fokus på medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov läggs grunden för det fortsatta arbetet med digitalisering. För att skapa goda förutsättningar och möjliggöra digitaliseringsprocessen erbjuds även t .ex. ledarskapsutbildningar, Lean-kurser och IT-utbildningar. Alla kompetensutvecklingsaktiviteter utgår från vår framgångsrika metodik för effektiva lärformer.

Upplägg för kompetensutveckling Digiresan

  1. Analys av företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling inom digitalisering
  2. Kompetensutvecklingsplan för individer på företag
  3. Utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitalisering

Finansiärer

Digiresan finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden.

Praktisk information

Projektet riktar sig till små och medelstora företag (max 250 anställda inom företag/koncern) inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland.

Mer information finns på detta infoblad!

Anmälan

Olle Söderqvist telefon 076-213 21 52 eller e-post olle.soderqvist@iucvast.se

Daniel Walter telefon 070-311 10 66 e-post daniel.walter@iucvast.se