Robotlyftet - 100 miljoner till satsning på ökad automation

IUC-bolagen har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet.

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige.

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, och målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

IUC, med 16 IUC-bolag fördelade över landet, har i samverkan med RISE, Robotdalen och Automation Region gjort omfattande och lyckade insatser i de pilotstudier som genomförts under 2018. Ett uttalat mål är att nå ännu fler industriella SMF, med spridning från norr till söder. IUC jobbar företagsnära, och har genom IUC-bolagen ett unikt kontaktnät bland Sveriges industriföretag.

Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige:
”I pilotstudierna har vi haft möjlighet att testa metoder för att verkligen nå ut till företagen, väcka intresse och ge kunskap och förståelse för hur det enskilda företaget skulle kunna öka sin effektivitet genom ökad automation. Nu vet vi att vi har ett arbetssätt som fungerar, och vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med våra samverkansparter.”

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket:
”Vi har stort förtroende för att IUC och deras partners expertkunskap kommer att bidra till att kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bästa effekt.”

Samverkan

Även i det nya treåriga uppdraget samverkar IUC med RISE, Robotdalen Automation Region och SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Med våra olika styrkor och kompetenser kommer vi tillsammans att ge industriföretagen professionellt stöd. Insatserna innebär att ge industriella SMF insikter och kunskaper om användning och investering i robot- och automationslösningar, att erbjuda utbildningar och framförallt att kostnadsfritt kunna erbjuda tidiga analyser om förutsättningar för robotisering/automation. Med analyserna som grund för beslut om vilken robotisering som ger bäst effekt i verksamheten, kan företagen även söka en fördjupande Automationscheck.

Uttalande från företag som deltagit i pilotstudien

Karin Prytz, vd på SLP i Övertorneå, ett företag med ett 40-tal anställda, som arbetar med släp- och lastbilspåbyggnader.

”Vi fick en väldigt bra genomlysning över våra möjligheter att automatisera. Vi gjorde simuleringar för en robot för vår balksvets, och ny bedömning av vår strategi. Ett viktigt resultat var att projektet väckte tankar hos vår personal om vad automatisering kan innebära, och vikten av att se även på andra delar av verksamheten, innan vi fattar beslut.”

David Åqvist, vd på WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning.

”Det finns en enorm tillväxtkapacitet i svensk industri om företag som vi – mindre företag med stort behov av ökad automation och robotisering – kan få hjälp att dels få upp frågan på bordet, dels få guidning i teknikvalen. Vi räknar med att robotiseringen kommer att halvera vår produktionstid, sänka priset på våra produkter och därmed öka vår konkurrenskraft med minst ca 20 %.”

Magnus Larsson, vd på Hagabergs, med 27 anställda i Laxå. Leverantörer av hydrauliska integrerade gaffelspridningsaggregat.

”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.”

Mer information

IUC Väst är delaktiga inom Robotlyftet genom samverkan med övriga IUC-bolag i Västra Götaland, Värmland och Halland. För mer information kontakta vd Margareta Waern, se kontaktuppgifter här bredvid.

För mer information om hur IUC Sverige arbetar med Robotlyftet, kontakta:

Martin Hedman, vd IUC Sverige, martin.hedman@iuc.se, 070-828 17 32
Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige, jenny.bramell@iuc.se, 070-962 91 50

Länk till information om Robotlyftet på Tillväxtverkets hemsida

Vad är IUC?

IUC (Industriella utvecklingscentra) är ett nätverk av 16 regionalt ägda IUC-bolag i samverkan. Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald.

IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag. Läs mer här: www.iucsyd.se/media/2150/broschyr-iuc-sverige.pdf

För direktkontakt med IUC-bolagen, se iuc.se/bolag

Publicerad: 2019-05-24 kl. 15:57

Senast ändrad: 2019-05-24 kl. 16:01