Digiresan KU Banner

Digiresan Kompetensutveckling stärkte konkurrenskraften

Genom effektiva och flexibla lärformer kunde Digiresan stärka konkurrenskraften hos företag och anställda.

Små och medelstora företag ligger många år efter de större industriföretagen i Sverige vad gäller det egna långsiktiga arbetet inom digitalisering, kompetensförsörjning och jämställdhet. De har också alla gemensamt att de har svårt att få loss sin produktionspersonal för kompetensutvecklingsinsatser.

Dessa insikter skapade nya tankar och idéer om andra och kanske mer effektiva sätt för lärande vilket utmynnade i projektet Digiresan Kompetensutveckling. Målet var att stärka företagens långsiktiga arbete inom den egna kompetensförsörjningen. I förlängningen stärker detta de små och medelstora företages konkurrensförmåga.

Strategisk Kompetensförsörjning

Digitalisering är ett brett område och kan avse olika delar av verksamheten. I detta projekt hade vi som fokus att förflytta företagens kompetens inom området.

Samtliga företag hade som mål att ta fram en långsiktig Digitaliseringsplan. Genom att lyfta blicken mot nya teknikområden kan företagen hitta sätt som skapar en ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Digiresan Kompetensutveckling har erbjudit och hjälpt deltagande företag att skapa strategiska planer för stärkt digital kompetens för både företaget och medarbetarna.

Utbildningsaktiviteterna har genomförts med mål att inspirera, utbilda och stärka företagens konkurrenskraft. Utbildningar som stärker individens kompetens bidrar också till företagens digitalisering.

En bas att stå på

Digiresan Kompetensutveckling erbjöd ett smörgåsbord med många utbildningar, aktiviteter och digitala verktyg via webben. Vi ville ge kunskap om vad det enskilda företaget bör göra innan de kan digitalisera sina processer och även till viss del vad digitalisering är. Med andra ord skapa en bra bas att stå på i sitt kommande digitaliseringsarbete.

En viktig del i detta var att erbjuda Lean-, team-, ledarskaps- och IT-utbildningar till företag som inte hade kommit så långt i sina tankar runt digitalisering.

Behoven styr

De medverkande företagens utvecklings- och kompetensbehov styrde vilka typer av aktiviteter som genomfördes. Det kunde till exempel vara en generell utbildning för flera företag eller en specialanpassad kurs för ett företag.

Genom kostnadseffektivitet och samverkan har fler företag fått möjlighet att delta med sina medarbetare.

Kompetens på företagets villkor

De flesta tillverkningsföretag har en omfattande produktion med hög tillverkningstakt och det är svårt att hitta tid för kompetensutveckling. Produktionen måste rulla och personalen vara på plats - lärande och produktion bör alltså kunna ske samtidigt.

Några exempel på hur utbildningarna kunde anpassas:

 • läraren kommer till arbetsplatsen
 • anpassade metoder och IT-verktyg efter företagets och produktionens verklighet
 • simulerade miljöer
 • utbildning med hjälp av digitala verktyg t.ex. Zoom och Teams
 • utbildningar som är flexibla i tid och plats

Flexibiltet är nyckeln

Om företagen inom tillverkningsindustrin ska hänga med i den snabba förändringstakten samt vara attraktiva på arbetsmarknaden, är flexibilitet och anpassning framtiden.

Deltagande företag vittnar om att de nått de effekter de innan utbildningen ville nå. Några exempel:

 • Företag 1
  Vi använder nu en del verktyg och tekniker i vårt dagliga ledarskap och tycker att vi nått de effekter vi önskade nå.
 • Företag 2
  Diplomas stora utbud har lett till att vi hittat olika inriktningar för lärandet vilket i sin tur lett till att vi fått kunnigare chefer.
 • Företag 3
  Ledarna har utvecklats inom det coachande ledarskapet speciellt vad gäller ökad trivsel och bättre kommunikation inom företaget. Dessutom har ett fokus varit ett gemensamt synsätt och ett synkat arbetssätt.
  En ytterligare effekt är ökad motivation och inspiration.
 • Företag 4
  Vi hade som mål att utveckla och bredda vår kompetens inom marknadsföring och ekonomi.
  De generella utbildningarna har hjälpt oss att tänka långsiktigt och strategiskt medan de mer specifika vässar våra operativa förmågor och hjälper oss att nå våra mål.
 • Företag 5
  Kurser har gett ökad kompetens inom våra medarbetares yrkesområden. Dessa har gjort dem bättre på sitt jobb vilket i sin tur leder till nytta för företaget.

Jämställdhet som verktyg

Att arbeta strategiskt med sitt jämställdhetsarbete är att stå bättre rustad inför framtiden. Vi ville därför att kompetenshöjande insatser skulle komma både kvinnor och män till del. Kompetensbehovet skulle också analyseras ur jämställdhetsperspektiv.

Vi arrangerade en utbildningsdag med fokus på tillgänglighet för deltagande företag. Då togs olika aspekter på tillgänglighet, etnicitet och religion upp och vi kopplade den till diskrimineringslagstiftningen och vardagliga moment hos företagen.

Flera företag har utvecklat sin dokumentation som till exempel jämställdhetsplaner tack vare projektets arbete.

Är du nyfiken på hur du själv kan jobba med dessa frågor? Läs mer i handboken Att arbeta med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet

Stärkta medarbetare ger starkare företag

Hos många företag har projektet fått upp frågan om det långsiktiga och strategiska arbetet vad gäller utveckling rent generellt på agendan, både på kort och lång sikt.

Oavsett vilken nivå företagen befann sig på innan de startade, har många fått ett nytt "tänk". Alla var inte redo att starta sin digitaliseringsresa men de kunde bredda sitt kunnande och sin kompetens inom områden som var viktiga för dem. Detta stärker deras konkurrensförmåga för att längre fram veta vad och vilka möjligheter som finns.

Genom att erbjuda olika sätt av lärande som bättre är anpassade till individens sätt att lära, stärks både medarbetaren och företaget på sikt.

För att ge nya utvecklingsidéer, fick våra deltagare göra ett studiebesök till Göteborgs Tekniska Colleges Smarta Fabrik och Volvo Cars Lean-fabrik. Där fick deltagarna se en helt uppkopplad fabrik vilket gav nya insikter och goda exempel för den egna verksamheten.

Några av de deltagandes åsikter:

 • Att byta erfarenheter med varandra har skapat ett mervärde och varit uppskattat
 • Vi har stärkt vår digitala kompetens och kunskap genom utbildningsinsatserna
 • Vi har fått ökad förståelse för behovet av digitalisering
 • Vi efterfrågar digitala hjälpmedel i större utsträckning än tidigare

Slutsatser

Om företagen inom tillverkningsindustrin ska hänga med i den snabba förändringstakten samt vara attraktiva på arbetsmarknaden, är Digiresans effektiva lärformer framtiden.

Projektet har satt frågan om kompetensutveckling på många företags agendor. Nya nätverk har skapats och erfarenheter utbytts när kurser skett i samverkan mellan ett flertal företag. För de flesta organisationer blev det också tydligt att man behöver bli mer flexibla på en del områden.

Några röster:

 • Aktiviteterna har varit givande och har bidragit till ökad kunskap hos medarbetare
 • Digitalisering har lyfts upp på agendan samt gett ett driv mot ökad digitalisering
 • Kunskapen har underlättat det dagliga arbetet
 • Projektets fokus har varit brett på alla nivåer eftersom hela företaget, inte bara ledningen, har kunnat involveras

Sveriges konkurrenskraft som industrination ska säkras

Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart industri lanserades 2016 . Med den fokuserar Tillväxtverket och Sveriges regioner på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja en hållbar produktion.  Sveriges konkurrenskraft som industrination ska säkras.

Digiresan Kompetensutveckling genomfördes 2018–2020 och riktade sig till små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Västra Götalandsregionen och Halland. När IUC-bolagen samverkar får fler företag lika förutsättningar och möjligheter och på så sätt stärks hela regionen.

Digiresan Kompetensutveckling erbjöd aktiviteter för både företag och individ och var en kraftfull insats för stärkt digital kompetens i Västra Götaland.

Vi bygger vidare på de erfarenheter vi gjort och fortsätter utveckla de arbetssätt och metoder vi skapat i tidigare projekt.

Digiresan Företagsutveckling pågår 2018-2021 – läs mer

Mer information

Smart Industri

Digiresans egen hemsida

Vi har även under 2021 ett förmånligt pris på Diploma-licenser för våra medlemmar.

För dig som vill veta ännu mer

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Daniel Walter på e-post daniel.walter@iucvast.se.

 

Publicerad: 2021-01-27 kl. 12:30

Senast ändrad: 2021-01-28 kl. 11:31

Projektet har:

- genomfört 754 utbildningar varav 129 av dessa är unika
- kompetensutvecklat 5010 individer varav 1900 är unika
- haft 90 deltagande företag med sammanlagt 4624 anställda varav 370 kvinnor (dvs. 8 % av de anställda är kvinnor)