Anbudsförfrågan - Kompletteringsförfrågan om IT-experts coachning i projektet ”Digiresan”

Kompletteringsförfrågan i projektet ”Digiresan”

Bakgrund

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna: Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Under projektets gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier och nätverksaktiviteter.

Varje företag kommer att välja ut ett ”case” som de vill arbeta med under projektets gång. Bredden i dessa case är väldigt stor och kan handla om exempelvis: Införande av digital fakturahantering, utökat användande av sitt affärssystem, nya funktioner eller sökoptimering av hemsidan, ”koppla upp en produkt” mm. Anbudsgivarens roll är att vid sidan av den företagscoach som varje företag har kontakt med från IUC/GTC också coacha företaget med mer teknisk expertis inom valt område.

Innehåll i uppdraget (generellt)

 • Varje företag beräknas kunna erbjudas ca 20 timmar individuell coachning från en it-expert
 • Leverantören matchar intern konsult mot den case-beskrivning som IUC/GTC tillhandahåller från respektive företag
 • Coachning ska företrädelsevis ske via Skype eller motsvarande men möjligheter skall finnas för att besöka coachen i dennes lokaler såväl som att coachen besöker det utvalda företaget
 • Varje coachningsinsats skall dokumenteras (kort summering) och tillhandahållas IUC/GTC
 • Viss koordinering kommer att krävas mellan IUC/GTCs företagscoach samt er it-expert för att bibehålla en röd tråd
 • IT-experten kan använda en mindre del av tiden för att göra enklare undersökningar för att hjälpa företaget att komma vidare med t.ex. val av teknik. IT-experten får dock EJ bli operativ och företaget får inte använda IT-experten som en intern resurs

Specifikt innehåll för denna kompletteringsförfrågan

Kund söker ett nytt system som dels skall fungera som ett digitalt arkiv där objekt taggas med metadata vilket i sin tur gör dem till fullo sökbara. Systemet skall även vara förberett för att knyta på andra externt utvecklade funktioner så som leverans-/publiceringsverktyg ut mot slutkund via en webbfront.

Systemet skall tillhandahålla följande:

 • Indexeringsmöjligheter
 • Sökbart innehåll
 • Behörighetsnivåer
 • Lättarbetat gränssnitt
 • En standardiserad och väletablerad plattform
 • Förberett för API-möjligheter mot andra system
 • Externt hyst med engelska som huvudspråk men med möjlighet att välja andra språk

I nuläget har kunden en mängd dokument (filer) som ligger utspridda på diverse håll – dessa måste kunna indexeras och föras över i det nya systemet.

Önskad leverans från IT-expert:
Vi skulle vilja få förslag på ett par system för en framtida implementation. Belys också för-och nackdelar med respektive systemförslag mot bakgrund av ovanstående punkter.

Omfattning av uppdraget (generellt)

Under projektets genomförande räknar vi med att erbjuda coachningsinsatser för ca 1 300 000 SEK. Vi siktar på att skriva ramavtal med 3-5 leverantörer för att kunna erbjuda deltagande företag en stor bredd av kompetenser. Företagets case kommer att styra vilken leverantör som väljs och i de fall där flera leverantörer som fått ramavtal anses ha likvärdig kompetens förbehåller sig IUC/GTC rätten att välja mest lämplig leverantör i varje enskilt fall.

Omfattning av uppdraget (specifikt)

Omfattningen av det specifika uppdraget är 20 timmar men beroende på leverantörens övriga kompetensområden kan det bli tal om fler uppdrag enligt den generella beskrivningen av uppdraget.

Upplägg på offerten

 • Vi önskar en kostnad per timme för coachning där dokumentation samt koordinering med IUC/GTC:s företagscoach ingår
 • Reskostnader, i de fall det blir aktuellt att besöka företaget, skall specificeras separat
 • Eventuella övriga kostnader när företaget väljer att besöka anbudsgivaren i dennes lokaler skall särspecificeras
 • Anbudsgivaren skall specificera inom vilka områden som denne primärt kan erbjuda teknisk expertis

Övriga villkor

Alla leverantörer ska erbjuda ”one way in” d.v.s. IUC/GTC har en kontaktperson hos respektive leverantör som matchar intern kompetens mot respektive case. Kostnaden för detta skall också inkluderas i timpriset för coachning.

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto
 • Samlingsfaktura per kvartal (i fall av stor upparbetad kostnad kan undantag göras)

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan” och vara väl specificerad med exempelvis uppgifter om vilka företag som fått coachning samt datum för när detta skedde.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB

556929-8010 FE 35194

Box 4

373 21 Fagersta

 

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och bredd av kompetensområden.

Vi önskar ert förslag senast

2019-09-27

Frågor? Kontakta

Olle Söderqvist, projektledare

E-post: olle.soderqvist@iucvast.se

Telefon: 0762 – 13 21 52

Publicerad: 2019-09-10 kl. 15:00

Senast ändrad: 2019-09-24 kl. 12:00