EU:s regionalfond 2021–2027 i Västsverige

På en digital kickoff lanserades den nya programperioden för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden).

Tydlig inriktning

Programperioden 2021–2027 har en tydlig inriktning på innovation, forskning, företagande, kompetensutveckling och digitalisering. Den här perioden ökar kraven på hållbarhet. Det innebär bland annat att projekten ska bidra till bättre miljö, jämställdhet och mångfald.

Dessutom innefattar perioden nya specifika mål. Till exempel ska fondens pengar gå till projekt som främjar en cirkulär ekonomi. Det är även ökat fokus på smart specialisering och strukturomvandling.

EU:s regionalfond 2021-2027

  • Finansieras via EU:s långtidsbudget och ingår i EU:s sammanhållningspolitik
  • Var femte euro från EU:s långtidsbudget går till Regionalfonden
  • Ska stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU - viktigt för fred, stabilitet och välstånd
  • Ska minska skillnaderna mellan rika och fattiga regioner
  • Ska främja hållbar utveckling och regional konkurrenskraft

Regionalfonden i Sverige

Investeringar för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Sveriges regioner.

8 miljarder i EU-stöd + 12 miljarder i medfinansiering från stat, region, näringsliv m.fl. = 20 miljarder i investeringar.

Tillsammans stärker vi hållbar regional utveckling!

Ett smartare och grönare Europa

Två politiska mål och fem specifika mål.

Ett smartare Europa

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapaciteten

1.3 Stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Ett grönare Europa

2.2 Främja förnybar energi

2.6 Främja en cirkulär ekonomi

Regionalfondsprogrammen 2021-2027

Föreslagen tematisk inriktning

Regionalfondsprogrammen fördelning 2021-2027

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige

Små och medelstora företag står i fokus i tre olika resultatkedjor:

  • Direkta insatser till företag
  • Utveckling av stödstrukturer
  • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Strategisk insikt

Temat för dagen var Västsverige (Västra Götaland och Halland) eftersom det är regionerna som ansvarar för den regionala utvecklingen.

Region Hallands Ann-Marie Bertholdsson ser det som helt väsentligt att fortsätta den goda resan med alla de aktörer som jobbar tillsammans. Vi har sedan tidigare samma utmaningar med klimatomställning och att höja företagens kunskapsinnehåll för att de ska vara konkurrenskraftiga.

Utmaningarna vi har framför oss är svåra och komplexa, just därför är de utmaningar. Det handlar om samarbete och samverkan för att gemensamt lösa dem.

Västra Götalandsregionens Helena Starfelt pratade också hon om att vi gemensamt ska möta nuvarande och kommande utmaningarna. Hon lyfte särskilt fram den förstudie som IUC Väst gjort i samarbete med övriga IUC-bolag i VGR och Region Halland.

Förstudien Strategisk insikt för västsvensk industri har tagit fram en plan som kommer att utgöra underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden.

Ledordet är tillsammans

Varför är detta en nyhet hos oss?

IUC Väst finansieras till mesta del av offentliga pengar. Den största delen är EU-pengar som vi får i form av projektfinansiering.

Här kan du läsa mer om EU:s budget

Här läser du mer om Västra Götaland i EU