Mod, kärlek och ledarskap

Årets sista ID-seminarium gav mersmak - denna gång handlade om att visionära och värdedrivna ledare gör skillnad. Nästa gång pratar vi finansiering - boka in dig idag!

Petra Palmgren – Värdedrivet ledarskap

Varför externa styrelseledamöter?

Styrelsen ansvarar för strategin och ska tolka ägarnas Vart? till Var? VD i sin tur ska tolka Vad? till Hur? Vill man utveckla företaget ska man börja med att utveckla styrelse och VD.

Sammansättning

Tänk till om sammansättningen, den är otroligt viktig. Erfarenheten hos styrelsemedlemmarna är betydelsefull men det är hur alla fungerar tillsammans som avgör hur bra arbetet kommer att gå, personkemin är viktig.

Styrelsen tar ansvar för bolagets viktigaste beslut. Vi måste lägga tid på att träffas för att lära känna varandra och för att få en bra gruppdynamik. En bra idé är att börja styrelseåret med en kickoff.

Det är viktigt att komma ihåg att det är ett uppdrag att sitta i styrelsen, vad kan varje individ bidra med?

Ägardirektivet måste vara tydligt!

Med styrdokument ges styrelsen de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb. Ägardirektivet är ägarnas ambition under en viss tidsperiod och ska förmedla vad vi vill med företaget och sammanfaller ibland med strategin. Ägardirektivet ska ge handlingsfrihet och det är bra om mål finns med men det är inte nödvändigt. Och kom ihåg att titta på ägardirektivet en gång / år, omvärlden förändras och kanske måste direktivet ändras också.

Styrelsearbete

Sammansättningen är klar och teamet funkar – men var lägger vi vårt fokus? Många styrelser fokuserar för mycket på backspegeln (upp till 80% av tiden). Styrelsen ska bidra till framtiden, mötet idag är här och nu! Några viktiga tips:

 • Ordföranden kallar till möte med dagordning, tidsatt för att säkert hinna med att sätta fokus på framtidsfrågorna, och leder mötet.
 • Omvärldsbevakning måste vara på agendan hela tiden, smått som stort. Agilitet är viktigt, vi måste förstå vår omvärld och våga testa nya saker. Vi måste hänga med vår omvärld för att inte bli omsprungna.
 • Utvärdera och reflektera styrelsens arbete kontinuerligt för att förbättra och utveckla det.
 • Bibehåll en aktiv dialog mellan styrelse och ägare.

 

Niklas Lindhardt, CaptureInnovation – Den medarbetardrivna organisationen

Varför ett helt medarbetardrivet företag?

I innovativa organisationer får individen tid för reflektion och kan bl.a. experimentera och nätverka. Individerna blir innovativa och har också en vilja att, och får, ifrågasätta. Det ger motiverade medarbetare som tillåts vara kreativa. Om man inte är motiverad kan man inte vara kreativ.

Engagemang

Mer tid till det som engagerar leder till kreativa medarbetare. En Gallupundersökning om medarbetarengagemang fann att av medarbetarna var:

 • 12% aktivt bortkopplade och oengagerade
 • 72% gjorde ingen skillnad men heller ingen skada
 • 16% engagerade

Hur får vi till ett fungerande team?

En start är att börja se hur kommunikationen på företaget fungerar. Pratar man positivt eller negativt? Är man nyfiken och undersökande eller dömande i sin attityd? I en högpresterande organisation är det fem gånger så vanligt att man har en positiv kommunikation.

Enligt en undersökning som Google gjort, är medarbetarna som mest kreativa då de känner sig trygga, har tillit till sina kollegor, känner en mening med och kan påverka sitt arbete.

Frågor att ställa sig inom organisationen är:

 • Vilka värderingar har vi på vårt företag?
 • Vad tar oss framåt?
 • Vad är syftet med vår organisation – varför finns vi här?
 • Värdekedjor – vad gör vi som skapar värde?
 • Hur transparenta är vi?

Innovation

Omvärldsbevakningen är viktig – rör man sig saktare än omvärlden, dör man. Vi vet ungefär rätt väg till målet och med nya perspektiv och ny kunskap kan vägen dit behöva ändras. Ett ständigt inflöde av nya idéer, både inifrån och utifrån, är viktigt. Innovation i det lilla leder till innovation i det stora.

Erfarenhet/slutsats

Detta är ett långsiktigt strategiskt arbete som skapar värde – det finns ingen kvick fix. Låt hjärtat vara med i allt som görs!

 

Peter Grönberg, Volvo Group – Mod, kärlek och ledarskap

Volvo

Volvo har 100 000 medarbetare, 19 000 av dem är ledare och man finns i 190 länder.

2012 startade en centralisering som pågick under 3 år, men medarbetarengagemanget sjönk. 2015 påbörjades därför inom Volvo Group en kulturresa. Ett starkt styrelseengagemang finns för att vända kulturen och få engagemanget från medarbetarna att öka. I detta arbete jobbar man mycket med ledarskap och genomlyser hela organisationen.

Kulturen måste integreras i hela systemet, inte bara lokalt, och finnas som en stabil grund för kreativt tänkande. När man vet vart man vill, måste man jobba med individen, ledaren och processen.

Engagemanget hos medarbetarna är mycket viktigt – de företag som har de mest engagerade medarbetarna går fyra gånger bättre på börsen.

Miljö och hållbarhet

Vi gör åt mer resurser än vårt jordklot klarar av. Transportsektorn står för 65% av utsläppen där USA, Kina och Indien står för det mesta, EU står för 5%. Urbaniseringen fortsätter i allt snabbare takt och transportsystemen fungerar snart inte längre. En tredjedel av Indiens 1,3 miljard invånare bor i städer. Trafiksäkerheten är en global utmaning – 95% av olyckorna beror på den mänskliga faktorn.

Volvo befinner sig i en makropolitisk kontext där hållbarhet är en viktig fråga. Elektrifiering, uppkopplade fordon och automatisering ger stora möjligheter att avhjälpa dessa problem.

Värdedriven ledarskap

Ledarskap är en förmåga att kommunicera en tydlig idé om vart vi är på väg, skapa energi och engagemang samt få människor att gå i rätt riktning. En kulturförändring bygger på ledarskapet och idédrivna organisationer måste ha värdedrivna ledare.

En ledare ska utveckla verksamheten 50% av tiden och sina ledare/medarbetare resterande 50%. Därför är det viktigt att träffas för utvecklingssamtal kontinuerligt under hela året.

Det måste finnas en vilja till samarbete mellan människor och det måste också till öppenhet och ärlighet. Att våga stå för en åsikt bottnar i en dialog där man förstår varandras behov och har tillit till varandra. Den kollektiva intelligensen ökar när samarbete fungerar.

Peters tips på möten:

 • 1,5 timma/vecka – det som hände förra veckan och det som sker denna
 • 2 timmar/månad – strategidag – upp med problem på bordet och fri diskussion. Man ska känna som om man sagt upp sig!
 • Var 6:e vecka – ledaren måste våga sitta ner för att få feedback och sedan kunna ge feedback.

Kärlek

Ledaren måste lämna sitt eget jag, ha en förmåga att se andras behov och visa omtanke och vara snäll. Förhållningssättet ska vara att jobba med människors styrkor och vara stolt över dem!

Mod

Det är viktigt att skapa en modig organisation, att våga se och utmana sina rädslor ger ett bra klimat. Ledaren ska uppmuntra medarbetaren att våga vara sig själv och använda sina styrkor.

Arbetet kräver kommunikation och dialog i ett långsiktigt arbete. Låt det ta tid – hur och varför är viktigare än vad!

Peter avslutade med ett par ord om Martin Luther King som i sitt berömda tal sa ”I have a dream!”. Han sa inte ”I have a plan”! Ledare går först. Visionära och värdedrivna ledare gör skillnad.

 

Publicerad: 2017-12-15 kl. 17:24

Senast ändrad: 2018-01-10 kl. 11:05