Digitalisering – hur möter vi nya trender?

Lyft blicken och ta kommandot över hela din verksamhets utveckling!

Denna förmiddag fick vi handfasta tips och råd från experterna om hur vi kan bli mer digitala i vårt företagande, och gilla det! Vi var också extra digitala den här gången – i ett digitalt mötesrum kunde vi hela tiden ställa frågor, rösta och läsa kompletterande information. 

Michael Johansson, DigJourney

Den digitala revolutionen är i en magnitud i likhet med den industriella revolutionen men går 100 gånger så snabbt och påverkar oss 300 gånger så mycket. Förändringen blir 3000 gånger mot det som varit och är därför är det bara väntat att den är mycket omvälvande och inte alltid positiv. Påverkan är så stor – över alla delar av samhället och över hela jorden men i lite olika takt.

Man behöver mod och tillförsikt för att ta sig framåt in i framtiden och den digitala transformationen. Och dessutom ta ledarskap över digitaliseringen – ledarskap kan också tolkas som leda skapandet!

Vi får komma ihåg att vi är människor – vägen framåt är inte enkel, rak och snabb. I digitalisering är inte tekniken det viktigaste – det är utvecklingen av människorna som kommer att vara avgörande för hur bra vi lyckas.

Ofta blir nyheter förlöjligade och motarbetas sedan, för att slutligen vara helt självklara. På denna länk finns ett klipp från 1984 – ett tydligt exempel på hur man då såg på datorernas nytta https://youtu.be/npbxFoNasDk.

Den som inte utvecklas och går framåt, går i praktiken bakåt eftersom utvecklingen ändå hela tiden går framåt. Hos de företag som har lyckats med sin digitala transformation har man höjt den digitala kunskapen hos alla anställda.

Digitalisering är, enligt Svenskt terminologicentrum, en förändringskraft i samhället som möjliggörs genom bland annat den snabba tekniska utvecklingen inom Informationsteknik, ökad efterfrågan på och utbyte av information på nya sätt och genom nya digitala kanaler.

Grundtekniken är den idag så självklara infrastrukturen. Produkter och tjänster utvecklas vilket innebär en demokratisering. Förut var de mycket dyra, nu finns appar för allt och frågan nu är – vilken ska jag ha? Detta gör det svårt att bygga konkurrensfördelar – vi har alla tillgång till allt. Då blir beteende och värderingar allt viktigare – hur förändrar vi oss?

Ålder har ingen betydelse – inställningen betyder allt! Det är inte vad man gör utan varför man gör det! Tycker jag att jag är för gammal ska jag avgå/sluta – jag måste förstå varför vi behöver detta och hur vi ska jobba. Annars är jag inte rätt person att leda företaget.

Det finns faror av olika slag, så är det i all utveckling, men det mänskliga perspektivet är störst – alla har inte tillgång att vara en aktiv deltagare i utvecklingen.

Några frågor att ställa sig:
Vad är konkurrenskraft för oss? Hur gör vi bättre? Gör jag inget?
Vad gör vi för att vår verksamhet ska bli mer relevant?
Hur framtidsspanar jag i min egen verksamhet – Vilka beteenden bör göra mig mer konkurrenskraftig? Alltid tillgänglig osv.

Göran Bergqvist, Zacco Sweden AB

Digitalisering involverar människor och vi är alla olika – och vi är själva den största faran. Intern säkerhet är den svagaste länken. Viktigt att komma ihåg är att all digital informationshantering sätter spår – allt vi gör på datorn lämnar spår.

Några viktiga tips om hur vi skyddar oss:
Tänk efter före!
Använd aldrig okända usb-minnen utan helst minnen som är krypterade.
Skapa säkra lösenord som är minst 8-10 tecken långa, och kombinera helst långa nonsensord med siffror.

Carl Fredrik Kastengren, Berotec

Förväntningarna är höga på det som kallas Internet of Things. Det förväntas skapar stora möjligheter att lösa faktiska problem genom att koppla upp sensorer (maskiner, prylar och människor) mot molnet, kombinera med annan data och av detta göra något nyttigt. Vi skapar alltså nya värden genom att omvandla data som redan finns.

Inspiration och vision
Hur kan våra produkter leverera mer värde? Vad är kunden villig att betala? Frågan till kunden och/eller återförsäljaren – hur kan vi underlätta och hjälpa till att skapa nya intäkter? I den egna organisationen – vad har vi för nytta av den insamlade informationen? Hur tar vi nya positioner på marknaden? Det bästa är att gå direkt till slutkunden!

Leda, involvera och engagera
Det är en affärsledningsfråga och det är mycket viktigt att få med alla på tåget! Det har uppstått nya roller i ekosystemet - försök om möjligt få med t.ex. gamla affärspartners på resan.

Kunskap
Val av partner är viktigt då många olika kompetenser behövs och inte bara teknikkunskap.

Strategin
Tänk iterativt – ta fram en enkel produkt som sedan kan utvecklas tillsammans med kunden.

Genomförande
Kom igång! Och ta sedan hand om den viktiga användarupplevelsen för vidareutveckling tillsammans med kunden. För bästa säkerhet använd den färdiga teknik som fungerar idag men ta inte det billigaste.

Peter Olofsson, Knowledge Agency

Digitalisering ur ett samhällsperspektiv – It-tekniken är endast bärare, det är informationen som är viktigast. Vi behöver förstå att information är en råvara, en strategisk tillgång. Vi behöver ändra vårt synsätt – från IT till information, från papper till informationsinnehåll, från utbyte till delning, från slutet till öppet, från eget till gemensamt.

Samhälls- och medborgarnyttan är det huvudsakliga, inte digitaliseringen i sig. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar.

Informationssäkerhet – vi behöver goda metoder för hur vi hanterar information men som alltid, vi är människor. Det personliga uppträdandet och medvetenheten är av mycket stor vikt. En av många erfarenheter – informera, informera, informera!

Idag är lagstiftning och regelverk ett hinder för informationsdelningen och det behövs ett omtag. Insikten hos politiken har varit låg men den blir allt bättre.

Lästips
Digitalisering av det offentliga Sverige (ESV 2017-03-14

Golaleh Ebrahimpur, Chalmers Industriteknik

Ny teknologi löser industrins och samhällets problem och det är avgörande att vi inser att människan måste stå i centrum – tekniken löser inte allt. Genom att få in fler humanister i projekten kommer detta leda till mer humanism.

En stor studie har gjorts med avseende på sex olika områden som kan vara utmaningar för SME-företag som vill komma vidare i sin digitalisering.

För tillfället genomförs ett digitaliseringsprojekt på CIT och ICT där man efterfrågar SME-företages synpunkter, problem, möjligheter osv.

Klicka här för att komma in till enkäten – dina synpunkter är viktiga! 

Logga in med ditt namn och e-postadress och tryck på Enter session. Tryck OK nästa steg. Välj SME Challenges with Digitalization och tryck Join. Lämna dina synpunkter inom respektive område (gula mappar).

Enkäten är öppen 1-2 veckor till.

 

Ta chansen …

… att delta på Industriell Dynamiks seminarier – vi lovar att du går därifrån med nya intryck och nya visitkort! Seminarierna vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher och är kostnadsfria. På denna länk hittar du de som är aktuella just nu!

Seminariet arrangerades av Chalmers Industriteknik  och Johanneberg Science Park i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network. Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara tillväxt.

Publicerad: 2017-04-27 kl. 11:14

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00